Home » หัวใจน้ำหมึก by Cornelia Funke
หัวใจน้ำหมึก Cornelia Funke

หัวใจน้ำหมึก

Cornelia Funke

Published
ISBN : 9789749907832
Paperback
504 pages
Enter the sum

 About the Book 

โม นักอานผูมีพรสวรรค ทำใหผูฟังเคลิบเคลิม แมกระทังตัวละครและสิงของในเรืองกหลังไหลอกมาจากหนังสือทีเขาอาน ซึงนันทำใหบางคนหายเขาไปอยูในหนังสือแทน หลายคนตามหาเขากับแมกกีลูกสาวเพือสิงทีตนตองการจากการอานของเขา ทำอยางไรจึงจะใหคนรายกลับเขาไปอยูในหนังสือและผูMoreโม นักอ่านผู้มีพรสวรรค์ ทำให้ผู้ฟังเคลิบเคลิ้ม แม้กระทั่งตัวละครและสิ่งของในเรื่องก็หลั่งไหลอกมาจากหนังสือที่เขาอ่าน ซึ่งนั่นทำให้บางคนหายเข้าไปอยู่ในหนังสือแทน หลายคนตามหาเขากับแม็กกี้ลูกสาวเพื่อสิ่งที่ตนต้องการจากการอ่านของเขา ทำอย่างไรจึงจะให้คนร้ายกลับเข้าไปอยู่ในหนังสือและผู้เป็นที่รักได้กลับมาอยู่ด้วยกัน